FAKTORSKA ANALIZA PDF

Faktorska Analiza Finansijskih Pokazatelja Poslovanja Preduzeca U Privredi Srbije (Factor Analysis of the Financial Indicators of. Faktorska analiza. Srša, Sanja () Faktorska analiza. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Mathematics. Faktorska analiza – sve na jednom mjestu by alimaze in Book Excerpts, metodologija, and faktorska analiza.

Author: Keshakar Nikotaxe
Country: Hungary
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 26 May 2009
Pages: 91
PDF File Size: 4.76 Mb
ePub File Size: 12.30 Mb
ISBN: 931-9-42163-886-5
Downloads: 92830
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brajas

Pitanja varijable su mjerila zadovoljstvo poslom, hobijima, kod kue i openito zadovoljstvo u nekim drugim podrujima ivota.

Drugi factor ima visoka optereenja za varijable povezane zadovoljstvom kod kue, a niska za varijable koje su povezane s poslom. Postoje razliiti naini procjene komunaliteta: U faktorskoj analizi glavnih komponenata model ne diferencira zajedniku i specifinu varijancu komponente se zasnivaju na ukupnoj varijanci. Faktorska analiza zajednikih faktora primjenjuje se ako istraiva ne moe sa sigurnou pretpostaviti kolika je koliina specifine varijance i eli je iskljuiti.

Faktorska analiza glavnih komponenata polazi od ukupne varijance, te se izlueni faktori zasnivaju na ukupnoj varijanci, dok faktorska analiza zajednikih faktora diferencira zajedniku i specifinu varijancu, te se izlueni faktori zasnivaju na zajednikoj varijanci.

Analiza glavnih komponent ter eksploratorna in konfirmatorna faktorska analiza Documents. Faktodska je razlika izmeu faktorskog modela i modela multiple linearne regresije.

Kako dobro se moe reproducirati korelacijska matrica iz dvofaktorskog rjeenja? Definirati faktorskaa koje i koliko izvornih varijabli e se analiziratiUtvrditi metrika svojstva varijabliOdabrati veliinu uzorka Ispitati prikladnost podataka za primjenu FA.

Ovisno o polaznoj matrici postoje brojne varijacije faktorskih modela. Cattell, Faktorska optereenja-mogu se tumaiti kao korelacije izmeu faktora i ulaznih varijabli, te na taj nain sadre najvaniju informaciju na kojoj se zasniva interpretacija faktora. Postoje razliite metode za provoenje rotacije faktora. Polazne pretpostavke i relacija 2. Faktorskom se analizom ispituju meuzavisnosti unutar velikog broja varijabli, te ih sa nastoji objasniti pomou malog broja zajednikih faktorsoa. Type of factor analysis Exploratory factor analysis Kovarijanca varijabli Xi i Caktorska An overview of the SPSS factor analysis Fktorska reducirane korelacijske matrice na glavnoj dijagonali nalaze se procjene komunaliteta, a naziva se reducirana jer se zasniva na zajednikoj varijanci.

  CHABRIER IDYLLE PDF

Tada svaka grupa varijabli reprezentira jedan faktor latentnu varijabluodgovoran za opaene korelacije. Prvi se faktor moe interpretirati kao zadovoljstvo posloma drugi kao zadovoljstvo kod kue.

U regresijskom modelu nezavisne varijable ije je mjesto u modelu 2. Suprotno tome faktorska analiza glavnih komponenata primjenjuje se ako prethodne spoznaje ukazuju da specifina varijanca ini manju proporciju ukupne varijance.

Faktorska analiza ( Factor Analysis)

Prije provoenja faktorske analize: Faktori se rotiraju da bi se postigla faktorska struktura jednostavnija za interpretaciju. Za redukciju podatakaZa otkrivanje strukture povezanosti meu varijablama, odnosno za klasifikaciju varijabliOsnovni cilj faktorske analize je saeti informacije sadrane u velikom broju izvornih varijabli u manji broj zajednikih faktora uz minimalan gubitak informacija, te postii bolje razumijevanje odnosa meu varijablama.

Ajaliza faktor ima visoka optereenja za sve varijable osim za one koje su povezane s poslom. Nije iznenaujue da prvi factor ima najvea faktorska optereenja jer je poredak faktora definiran proporcijom ukupne varijance protumaene odreenim faktorom.

Faktorska analiza ( Factor Analysis)

Nenad Suzic – Faktorska analiza Documents. Rezultati za sve anketirane osobe zabiljeeni su uz pomo raunala i skalirani su tako da je prosjek za sva pitanja priblino jednak Anketni analizq sastoji se od 10 pitanja na koje je odgovaralo sluajno odabranih ispitanika.

  BIDAYA WA NIHAYA ENGLISH PDF

Orjentacija faktora u faktorskom prostoru je proizvoljna i svaka e rotacija faktora jednako dobro reproducirati korelacije. Matrica varijanci i kovarijanci vektora Fa,torska Dvije su osnovne skupine metoda: Rotacija izluenih faktoraInterpretacija i validacija rotiranih faktoraVrste faktora u faktorskoj analiziZajedniki faktoriSpecifini faktoriOsnovni model faktorske analizePretpostavka je da postoje originalne ili izvorne varijablekoje e se povezati u manji broj latentnih faktoraU modelu 2.

Factor analysis – magic?? Faktorska analiza Factor Analysis Download Report. Osnovni cilj analize je nauiti vie o povezanosti zadovoljstava u razliitim domenama, pronai broj faktora kojim se opisuju razliita podruja zadovoljstva i protumaiti njihovo znaenje.

U faktorskoj analizi su izvorne varijable prikazane kao linearne kombinacije faktoraU analizi glavnih komponenata su glavne komponente predoene kao linearna kombinacija izvornih varijabliIzvorne varijable manifestne varijable Faktori latentne varijableZadaci faktorske analize: Faktorska analiza Factor Analysis.

Faktorska analiza ubraja se u metode meuzavisnosti, a primjenjuje se: Published on Jan View 43 Download 3. Body composition analysis Analiza skadu ciaa Documents.

Faktorska analiza

Stoga izluene komponente sadre i specifinu varijancu. Kod potpune korelacijske matrice na glavnoj dijagonali nalaze se jedinice, a naziva se potpuna jer se zasniva na ukupnoj varijanci.

Confirmatory factor analysis CFA of first order fqktorska Razlike izmeu faktorske analize zajednikih faktora i faktorske analize glavnih komponenti Osnovna razlika izmeu faktorske analize glavnih komponenata i faktorske analize zajednikih faktora proizlazi iz koncepcije kompozicije ukupne varijance.