DIKI KITAB PDF

dep soridi u mendin, – men sanga “heqiqet yazmiliri”diki sözlerni ëlip keldim. Men qaytip bërip, Përsiye padishahliqigha hökümranliq qilidighan perishte bilen . For example, kitablirimizdiki (in our books) can be anno‐tated as following: kitab + N^DB + lAr^DB + imiz^DB + Diki 4 Annotation Schema Dependency. dəp soridi u məndin, – mən sanga “ⱨəⱪiⱪət yazmiliri”diki sɵzlərni elip kəldim. Mən ⱪaytip berip, Persiyə padixaⱨliⱪiƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan pərixtə bilən.

Author: Mim Tojashura
Country: Guyana
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 16 October 2016
Pages: 234
PDF File Size: 12.28 Mb
ePub File Size: 17.44 Mb
ISBN: 989-4-34646-827-7
Downloads: 73662
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nerg

Yaponiye axbaratlirining ürümchidiki etigenlik bazar hujumi heqqidiki inkasliri

Bu silerge jakarlanghan permandur: U ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen bu qedehlerde sharab ichishmekchi bolushti. Uning jesiti weyran qilinip, yalqunlawatqan otqa tashlandi. Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti. Biraq uning ghelibisi uzungha barmaydu. Yawayi haywanlar uning astida sayidaytti. Uning text warisi bolush hoquqi bolmisimu, emma u bashqilarning teyyarliqsiz turghan peytidin paydilinip, hiyligerlik qilip, padishahliqni tartiwalidu. Asmandiki qushlar uning shaxlirigha changga tizatti.

  BATEN KAITOS STRATEGY GUIDE PDF

Shunga u text we ulughluqtin mehrum qilindi. Chirayi tatirip, putliri halsizlinip, tizliri titreshke bashlidi. U shimal padishahigha hujum qilip, uning zor qoshunini esirge alidu. WordPress Theme by Simple Themes. I igimiz, nalimizni anglap, birer tedbir qollanghin. Awazi bir top ademning awazidek jarangliq idi. Biraq u axiri weyran bolidu, emma insanning qoli bilen bolmaydu.

Shuning bilen qochqar uninggha qarshiliq qilalmidi. U tekebburlarning heywisini sundurushqa qadirdur. Hetta ularning tonida otning is puriqimu yoq idi. Men qorqup, yerge bash qoydum. U hetta eng qudretlik padishah bolghan Xudaghimu qarshi chiqidu. Uningda muqeddes ilahlarning rohi bar iken.

Daniyal | Uyƣurqә Muⱪәddәs Kitab Jəm’iyiti

Shu chaghda turqi ademge oxshaydighan birsi aldimda peyda boldi. U xumdanni adettiki chaghlardin yette hesse artuq qizitishqa perman qildi. U manga bularning menisini dep berdi. Uning tutqan yoli, qilghan ishlirining barliqi heqtur. U qudretliklernimu, Xudaning teqwadarlirinimu weyran qilidu.

Bular aldinqisidek qudretlik bolmaydu. Ular sheytanning xizmitini qilidu. Biz gunah qilduq we xatalashtuq. Jenub qoshuni qarshiliq qilalmaydu. Jenub padishahimu qudretlik qoshuni bilen jengge atlinidu.

  LEY 18575 ACTUALIZADA PDF

U ezeldin mewjut bolghuchining huzurigha bashlap kirildi. Ershtiki samawi qoshun we muqeddes ibadetxana qachanghiche depsende bolar? U intayin qorqunchluq idi. U danishmenlerge danaliq, aqillargha bilim ata qilidu. Daniyal saq-salamet uwidin chiqti.

Textige ewladliri warisliq qilalmaydu. Liwiyilikler we Kushlarni boysunduridu. U Daniyalni shirlardin qutquzdi.

Bash Bet Biz Kim? Shuning bilen shirlar manga ziyankeshlik qilalmidi. Padishah ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen sharab ichishti. Put-qolliri parqiraq tuchtek walildaytti. Her xil janiwarlar uningdin ozuqlinatti.