AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING AJ 2013 PDF

De wet omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt om in dienst van de an. inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting belang boekhoudrecht/jaarrekening soorten inkomsten basis boekhoudregels behalve bij specifieke. vennootschapsbelasting oefening juni iab seminarie stagiairs chantal F9eT/enw/gA/kgPpgP4UP5MD6cj+Aj+Sg+mo/hY/k4Pp5P4BP5JD6ZT+FT+TQ+ nc/.

Author: Tygokree JoJogul
Country: Guinea-Bissau
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 1 February 2014
Pages: 207
PDF File Size: 4.84 Mb
ePub File Size: 20.47 Mb
ISBN: 686-6-97225-950-5
Downloads: 22076
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vitilar

aangifteformulier vennootschapsbelasting aj 2013 pdf

De AOW-toeslag is per 1 april vervallen. Een voorbeeld kan ook zijn het kerstpakket dat een werknemer van de personeelsvereniging ontvangt, terwijl deze vereniging voor een groot deel door de werkgever van middelen wordt vennoitschapsbelasting. Bijvoorbeeld als er een wetswijziging is waardoor de werkgever in strijd handelt met de wet als hij de bestaande arbeidsvoorwaarden onverkort blijft toepassen. Tussen de aanmerkelijkbelanghouder en de vennootschap bestaat niet steeds een dienstbetrekking voor de werknemersverzekeringen.

Verder moet een bijlage bij de eigen verklaring persoonlijke gegevens Bijlage Studentenen scholierenregeling worden ingevuld. De gegevens inzake het premieloon zoals dat door de werknemer is verdiend, worden aan de polisadministratie ontleend.

Op grond van de wet is de werkgever namelijk al verplicht om dergelijke kosten te maken zie paragraaf 1. Dit betekent dat de fictieve opzegtermijn op 16 april volledig is doorlopen. Dit betekent dat zij altijd tot het loon van de werknemer behoren.

Deze toetredingsleeftijd geldt per 1 januari Oftewel, in het geval van een toegewezen verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst eindigt de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk en in het geval van 0213 afgewezen verzoek blijft de werknemer gewoon in dienst.

Vergoedingen in geld voor werkplekvoorzieningen vallen hier dus niet onder. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in tijdsduur worden beperkt door een einddatum overeen te komen of door een overeenkomst aan te gaan voor de duur van een bepaalde omschreven opdracht of project.

De arbeid mag niet worden verricht in de uitoefening van een bedrijf. Vanuit fiscaal oogpunt bezien, staat de commissaris in fictieve dienstbetrekking tot het lichaam waarvan hij tot commissaris is vennootsfhapsbelasting.

  ETHIOPIAN CALENDAR 2005 SELAMTA PDF

Veel werkgevers verwerken een dergelijk loonelement met terugwerkende kracht in hun salarisadministratie. Alleen als u te laat bent met het indienen van uw aangifte kan het langer duren, tot zelfs februari Uitgesloten vergoedingen en verstrekkingen Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen mogen niet als eindheffingsloon worden aangewezen. De statutair bestuurder kan tijdens ziekte wel in vennootschapsrechtelijke zin door de AVA ontslagen worden. De belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of, overeenkomstig In de regel betreft dit personen die winst uit onderneming in de zin van de Wet inkomstenbelasting genieten.

Het concurrentiebeding heeft namelijk betrekking op de functie zoals die bestaat op het moment waarop het fennootschapsbelasting wordt overeengekomen.

De overbruggingsuitkering loopt vanaf de 65ste verjaardag tot de dag waarop de AOW ingaat. Onder nabestaande wordt tevens verstaan de man of de vrouw die met de overledene samenwoonde tot en met de dag van overlijden.

De werknemer kan een op non-actiefstelling via de rechter proberen op te heffen met een beroep op schending van goed werkgeverschap.

Inkomens van individuele werknemers zullen niet openbaar gemaakt worden aangezien dit een inbreuk zou zijn op de persoonlijke levenssfeer. Hierbij wordt het loon tot uitgangspunt genomen dat de werknemer op jaarbasis verdient als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitgaande van een overeengekomen vaste arbeidsduur van 36 uur per week.

Wanneer betaalt de fiscus uw belastingen terug? – De Standaard

Van een minimumCAO mogen de partijen alleen afwijken in gunstige zin gezien vanuit de werknemer. In vergelijking met het ontslag van een gewone werknemer gelden voor de statutair bestuurder twee belangrijke afwijkingen. De bepalingen omtrent overgang van onderneming zijn trouwens onverminderd van toepassing in geval van surseance van betaling. Afgezien van de wettelijke verhoging is de werkgever in geval van te late betaling van het loon wettelijke rente verschuldigd.

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen een concurrentiebeding worden opgenomen als het beding een schriftelijk motivering van de werkgever bevat, waarin is aangegeven dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

aangifteformulier vennootschapsbelasting aj pdf – PDF Files

Voor de betrokken stagiair moet een loonstaat worden aangemaakt, waarop moet worden aangetekend dat de studenten- en scholierenregeling wordt toegepast. Onder de Wet werk en Zekerheid is de fictieve opzegtermijn niet meer van toepassing in de gevallen waarbij de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt.

Deze bepaling is met name van belang voor bedrijven met werknemerszelfbestuur. In de laatste situaties geldt dat de werknemer tenminste 26 weken werkzaam moet zijn geweest op de arbeidsplaats die vervalt.

Wordt bij individuele arbeidsovereenkomst de opzegtermijn voor de werknemer verlengd, dan geldt een maximum van zes maanden, waarbij de opzegtermijn voor de werkgever ten minste twee maal vennootschapsbleasting lang moet zijn.